Marketing Manager

Foodordery Co.,Ltd

Bangkok, Bangkok, Thailand

Full-time

Digital Marketing / Director / Executive

Aug 31

ตำแหน่ง Marketing Manager 

เงินเดือน = Max 80k

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ธุรกิจที่รับผิดชอบคือธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดของแอปพลิเคชัน eatsHUB เช่น Cloud kitchen , แอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารต่าง ๆ), Media หรือธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร

• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับร้านอาหาร ให้ครอบคลุมในทุก stage

• บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท

• ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของร้านอาหาร ผู้บริโภค รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด

• วางแผน วิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์รวมไปถึงข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ร้านอาหารมากที่สุด

• วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด

• วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

• วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้

• บริหารจัดการ Marketing Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ดูแลและบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้สามารถ deliver ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายของธุรกิจ

• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม และการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

• หากเคยทำงานในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากเคยทำงานในธุรกิจสตาร์ทอัพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Digital Marketing/Planning, Performance Marketing, E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถใช้ Online tools ต่างๆได้ (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics)

• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven

• มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก

• มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้

• รักความสำเร็จ  คิด ลงมือ และแก้ไขปัญหารวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

• ชอบความท้าทาย สนุกกับการแก้ปัญหา มีทัศนคติที่ดีและไม่กลัวแรงกดดัน

• มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้

 

***สวัสดิการที่จะได้รับ*****

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) บริษัทจ่ายสมทบให้ 2%

- สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperation) ตามอายุงาน

- กองทุนเงินกู้ฉุกเฉิน(employee Loan)9%ต่อปี ตามอายุงานและตำแหน่ง

 - ประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต(Accident Insurance) 120,000บาทต่อคน

- กองทุนเงินทดแทน บริษัทจ่ายแทนพนักงาน (58,000)บาท

- ประกันสังคม(Social Security)ตามกฎหมายกำหนด

- สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธ.อาคารสงเคราะห์ ตามอายุงานและเงื่อนไขของธนาคาร

- เงินช่วยเหลืองานศพและเครือข่ายฌาปนกิจ ( พ่อ-แม่ บุตร สามี-ภรรยา )

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วันต่อปี

- มีเครื่องแบบพนักงานเสื้อบริษัท (แต่สามารถแต่งกายได้ตามสไตล์ ตามความเหมาะสม)

- กระเช้าเยี่ยมไข้1,000 บาทต่อปี

- การแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ปีละ 40 ทุน (4 ประเภททุน)

- การจ่าย Bonus ประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท

- ปรับเงินเดือนเฉลี่ย 5% ทุกปีตามประเมินผลงานแต่ละบุคคล

- โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน

- สินค้าสวัสดิการทีวีไดเร็คส่วนลดปกติ 20-30% ส่วนลดพิเศษ50-70%

- ห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ ทุกวันทำงาน จันทร์-ศุกร์

- การฝึกอบรม-พัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ร่วมกันทั้งบริษัท

- งานเลี้ยงประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- Long Service Award 5-10-15-20 รางวัลเงินสด ทองคำ เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร

- การตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีตามโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก

- Flexible Hour

- อื่นๆอีกมากมาย


>>วันและเวลาทำงาน จ-ศ 9.00 น. - 18.00 น. หยุด ส-อา<<

: บริษัทอยู่ในซอยคอนแวนต์ ตรงข้ามโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานี ศาลาแดง / MRT สถานี สีลม โดยห่างเพียงประมาณ 450เมตร สามารถเดินเท้าได้

*****หากสนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถส่งCV + แจ้งเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมาที่อีเมล pronpis.m@foodordery.co.th*****

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Foodordery Co.,Ltd

A company that understands people of all ages We are the platform and assistant for the modern restaurant. In the future, we have plans to expand the ...

{{notification.msg}}