เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

222 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Full-time

PR / Advertising

Mar 29

This job is no longer accepting applications.

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

- มีทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน ภาษาไทยและอังกฤษ ดีมาก

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่องานและทํางานอย่างมีระบบ

- มีความมุ่งมั่นในการทําสิ่งที่ท้าทาย ทํางานเป็นทีม ปรับตัวเก่ง ยืดหยุ่น และสื่อสารได้ชัดเจน

- มีทัศนคติที่ดีคิดบวก ตั้งใจ มีความกระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง


รายละเอียดงาน

- วางแผนและปฏิบัติงานสื่อสารภายในองค์กร

- วางแผนงาน PR สําหรับบริษัทฉมาร่วมกับสมาชิกในทีม (กราฟgก ถ่ายภาพ ทําวีดีโอ และหัวหน้าแผนก)

- วางแผนและปฏิบัติงานสื่อสารภายนอกองค์กร

- จัดการการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และ Website

- ประสานงานสื่อสารข้อมูลองค์กร ให้แก่ผู้ติดต่อต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ

- ดําเนินงานสนับสนุนงานอื่นๆ เพื่อจัดการภาพลักษณ์องค์กร

- ประสานงานขอสัมภาษณ์ หรือ ขอเป็นวิทยากรในวาระโอกาสงานต่างๆ

- ประสานงานกิจกรรมออฟไลน์องค์กรตามวาระเฉพาะกิจ (หากมี)


You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

เรากำลังต้องการกำลังคนในการสร้างนิยามใหม่ๆให้กับสำนักพิมพ์

{{notification.msg}}