Product Management Specialist

TD Food and Beverage Co., Ltd

Bangkok, Thailand Remote

Full-time

Project / Account Management / Associate

Feb 7

This job is no longer accepting applications.

Responsibility & Expectations

1.Identifying opportunities

 • ศึกษาและทำความเข้าใจกับความต้องการ หรือปัญหาของลูกค้าปัจจุบัน
 • สามารถเขียน product concepts เพื่อพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ และสร้าง value ให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 • วาง Product vision และ strategy
 • Value proposition canvas
 • Business model canvas
 • ลูกค้าคือใคร
 • ทำไมต้องซื้อ
 • สินค้าตอบโจทย์อย่างไร

2.ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 • ติดต่อ ประสานงาน หาข้อมูล วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสินค้าขึ้นมา ตั้งแต่เริ่มต้น Prototype จนถึงไปถึงขั้นตอนการผลิต (ทั้งในรูปแบบของการนำเข้า การจ้างผลิตในหรือต่างประเทศ หรือการผลิตเองได้)
 • สามารถวางแผนการดำเนินงาน และ timeline ในการพัฒนาสินค้าได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมได้ด้วยตนเอง
 • ประเมินต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน พร้อมนำเสนอให้กับทีมเพื่อตัดสินใจได้ (Stage-gate funding)
 • ศึกษาและพัฒนาแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับสินค้าที่พัฒนาขึ้น

3.Go-to-market

 • พัฒนาส่วนผสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • กำหนด 4Ps (including communication direction for brand team)

ติดตามและประเมินผลผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกตัว จนกว่าจะ Validate แล้วว่าสินค้านั้นสามารถ  full launch ได้ที่ความมั่นใจมากกว่า 70% ภายใน 1-3 เดือน(ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์) จนถือว่าสินค้าตัวนั้นผ่านเข้าสู่ stage existing product 

 • หากสินค้าไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด สามารถหาทางในการปรับเปลี่ยน (Pivot) จนสินค้าสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ (แต่หาก Validate แล้วว่าไม่เป็นที่ต้องการ สามารถพิจารณาเลิกขายและนำเสนอ exit strategy ร่วมกับทีมได้)
 • วางแผนการดำเนินงาน และ timeline รวมถึงประสานงานกับแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำการตลาดของสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 • วาง timing ในการ launch สินค้าได้อย่างเหมาะสม
 • ประเมินต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยอดขายจากสินค้าที่พัฒนาได้อย่างเหมาะสม
 • แสวงหาความร่วมมือกับ partner รายต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
 • แสวงหาและติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน

4.Growth Marketing & Sales

 • บริหาร จัดการ วางกลยุทธ และแผนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับ product ตลอด lifecycle
 • Growth marketing => หาวิธีสร้างการเติบโตให้กับสินค้าได้แบบยั่งยืน
 • Study customer insight อยู่ตลอดเพื่อหา pain หรือ gain มาพัฒนาสินค้าต่อ หรือนำ product ขยายไปตลาดใหม่ segment ใหม่
 • ศึกษาหาตลาดใหม่หรือ segment ใหม่ให้กับ product


Expected Behavior

 • มีความเป็น Ownership สูง รับผิดชอบต่อ Project ที่ทำ สามารถวางแผนและดำเนินงานโดยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยตัวเอง (Get things done)
 • ใส่ใจในรายละเอียดของงาน (Detail oriented)
 • มี Experimental mindset กล้าที่จะทดลอง และลงมือทำตามแผนงานที่ได้วางไว้
 • ใช้ Data ช่วยในการตัดสินใจ,มีเหตุผลพร้อมข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ และ วางแผนงานที่รอบคอบมากขึ้น
 • มี Focus บน Outcome ของงานเป็นหลักและพยายาม Deliver งานให้เกินกว่าความคาดหวัง
 • มี Focus เลือกทำงานที่ high impact
 • ยึดถือ TDFB Value เป็นหลักในการทำงาน
 • มองหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง และงานที่ทำ โดยเฉพาะในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • มีน้ำใจ ช่วยเหลือและมองความสำเร็จของทีมเป็นหลัก


You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}